Regulamin Imprezy MCQ Nowa Dęba 2015

W rozwinięciu znajduje się Regulamin Imprezy Amatorskich Sportów Motorowych "MOTO CROSS QUAD - MCQ Nowa Dęba 2015". Uczestnicy i widzowie koniecznie muszą się z nim zapoznać, aby brać udział w wydarzeniu.

REGULAMIN IMPREZY AMATORSKICH SPORTÓW MOTOROWYCH MOTO CROSS QUAD NOWA DĘBA 2015”

CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja i upowszechnianie sportów motorowych.
 • Propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród mieszkańców Nowej Dęby i okolic.
 • Promocja obiektu toru crossowego.
 • Promocja walorów terenowych miasta Nowa Dęba.
 • Zakończenie sezonu motorowego.

ORGANIZATOR:

 • Stowarzyszenie „DĄB” w Nowej Dębie

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Starostwo Powiatu Tarnobrzeskiego
 • Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba
 • Automobilklub Nowa Dęba

SPECYFIKACJA TORU:

 • jedno okrążenie toru liczy ok. 1550 m.
 • nawierzchnia piaszczysta

BIURO:

 • W trakcie imprezy - stolik sędziowski na terenie obiektu
 • Po imprezie – siedziba Stowarzyszenia „DĄB”, ul. Długa 5, 39-460 Nowa Dęba

TERMIN

 • 25 październik 2015r. (niedziela)

PROGRAM:

 • godz. 09:00 – zapisy uczestników
 • godz. 10:30 – otwarcie imprezy
 • godz. 10:45 – wolne przyjazdy
 • godz. 11:30 – przejazdy na czas kategorii Cross, Quad, SuperCross
 • godz. 15:00 – wręczenie nagród i oficjalne zakończenie sezonu
 • Organizator ma prawo zmienić poszczególne godziny.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa mają osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, mające pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału oraz sprawności używanego sprzętu.
 • Wpisowe wynosi 30 zł za każdego uczestnika
 • Każdy uczestnik musi być wyposażony w niezbędny strój ochronny, który zabezpiecza we własnym zakresie.
 • Jeden uczestnik może uczestniczyć tylko w jednej kategorii i klasyfikacji.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 • Nie dopuszcza się przejazdu osób pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających (osoby takie będą usuwane z obiektu)
 • Każdy uczestnik musi dokonać osobistej rejestracji w biurze.
 • Uczestnictwo w przejeździe jest możliwe wyłącznie po akceptacji niniejszego regulaminu.
 • O dopuszczeniu do zawodów decyduje organizator.

NUMER STARTOWY

 • Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy tak, aby był dobrze widoczny.
 • Uczestnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.
 • Akceptowane są tylko numery startowe przydzielone przez organizatora.

KLASYFIKACJA I ORGANIZACJA PRZEJAZDÓW

CROSS

 • (grupa Open bez klasyfikacji na pojemność silnika) : w każdym przejeździe startuje do 10 uczestników (z wyjątkiem wolnego przejazdu)
 • każdy uczestnik ma 2 przejazdy: tura I i tura II
 • 1 przejazd liczy 3 – 5 okrążeń toru, ustalane w dniu Imprezy
 • do klasyfikacji liczony jest łączny czas 2 przejazdów
 • w pierwszym przejeździe uczestnicy startują według losowych miejsc
 • w drugim przejeździe uczestnicy startują według czasów uzyskanych w pierwszej turze – w pierwszej kolejności startują uczestnicy, którzy uzyskali najdłuższe czasy w eliminacjach
 • w przypadku zjechania z trasy lub jazdy w niewłaściwym kierunku uczestnik jest dyskwalifikowany
 • nieukończenie przejazdu skutkuje doliczeniem +30 sekund do czasu jaki uzyskał najwolniejszy uczestnik danej klasyfikacji

QUAD:

 • w każdym przejeździe startuje do 8 uczestników (z wyjątkiem wolnego przejazdu)
 • każdy uczestnik ma 2 przejazdy: tura I i tura II
 • 1 przejazd liczy 3 – 5 okrążeń toru, ustalane w dniu Imprezy
 • do klasyfikacji liczony jest łączny czas 2 przejazdów
 • w pierwszym przejeździe uczestnicy startują według losowych miejsc
 • w drugim przejeździe uczestnicy startują według czasów uzyskanych w pierwszej turze – w pierwszej kolejności startują uczestnicy, którzy uzyskali najdłuższe czasy w eliminacjach
 • w przypadku zjechania z trasy lub jazdy w niewłaściwym kierunku uczestnik jest dyskwalifikowany
 • nieukończenie przejazdu skutkuje doliczeniem +30 sekund do czasu jaki uzyskał najwolniejszy uczestnik danej klasyfikacji

SUPERCROSS:

 • przejazd SuperCross jest dobrowolny
 • w przejeździe startuje 10 uczestników kategorii Cross, którzy uzyskali najlepsze czasy w eliminacjach
 • zakwalifikowany uczestnik może odmówić startu
 • jeżeli uczestnik odmówi uczestnictwa, to jego miejsce może zająć uczestnik z kolejnym czasem
 • 10 uczestników startuje z jednej linii startowej jednocześnie
 • każdy uczestnik ma 1 przejazd z 10 okrążeniami
 • do wyniku liczony jest łączny czas 10 okrążeń
 • w przypadku zjechania z trasy lub jazdy w niewłaściwym kierunku uczestnik jest dyskwalifikowany

 INNE KATEGORIE

 • organizator ma prawo utworzenia dodatkowej kategorii
 • nowa kategoria może zostać utworzona jeśli liczy minimum 5 uczestników
 • zasady przejazdu określa się ze startującymi przed rozpoczęciem przejazdów

NAGRODY:

 • W każdej z kategorii uczestników: Cross, Quad i SuperCross nagradzane są 3 pierwsze miejsca

PROTESTY

 • Protesty i zastrzeżenia dotyczące wyników, błędnych danych, organizacji imprezy należy zgłaszać wysyłając na adres siedziby Stowarzyszenia „DĄB”.
 • Protesty przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej
 • Protesty zgłoszone później niż 7 dni od dnia imprezy nie będą rozpatrywane

UBEZPIECZENIE IMPREZY

 •  Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty, tak w stosunku do uczestników, ich mienia, jak i za spowodowane przez nich pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO:

 • Każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zalecenia i nakazy organizatora, sędziów, służb mundurowych i wyznaczonych osób porządkowych.
 • Oznaczenia flag na trasie: flaga żółta – uwaga niebezpieczeństwo – ujmij gazu, zachowaj szczególną uwagę, nie wyprzedzaj
 • flaga czerwona – uwaga wypadek – bezwarunkowo zatrzymaj się, przejazd zostanie przerwany
 • biało-czarna szachownica – koniec przejazdu – zwolnij i zjedź bezpiecznie w wyznaczone miejsce
 • Trasa oznaczona jest przez folię ostrzegawczą oraz bandy.
 • Zakazuje się kibicom wchodzenia na wyznaczoną trasę w trakcie przejazdów. Organizatorzy przygotowali dla kibiców specjalne bezpieczne strefy, na które można bezpiecznie dojść nie wchodząc na trasę przejazdów.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przerwania przejazdu w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 • Po torze i w jego obrębie, mogą poruszać się wyłącznie zawodnicy z numerami startowymi.
 • Na obiekcie, z wyjątkiem toru, obowiązuje prędkość przejazdowa do 5 km/h i zakaz zrywania przyczepności kół

INFORMACJE DLA KIBICÓW I OBSERWATORÓW:

 • Kibice i obserwatorzy mogą ustawiać się w wyznaczonych przez organizatorów miejscach, które określone są jako bezpieczne.
 • Zakaz wchodzenia na trasę w trakcie trwania przejazdu.
 • Kibice i obserwatorzy bezwzględnie muszą stosować się do poleceń i nakazów osób zabezpieczających imprezę.
 • Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą usuwane z terenu imprezy.
 • Wszyscy biorący udział w imprezie biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zdarzenia wynikłe w trakcie imprezy.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Przejazdy odbywają się na wyznaczonej trasie. Zjechanie z trasy oznaczać będzie rezygnację z udziału
  w przejeździe.
 • Czasy poszczególnych uczestników będą wpisane na tablicę informacyjną.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza uczestników na czas przejazdów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Uczestnik wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.